Kto może nocować w hotelu?

Drodzy Goście, świadczymy usługę noclegową z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu.

Pobyty o charakterze paramedycznym:

Zdrowie to najwyższa wartość, a globalna pandemia uświadomiła nam wszystkim to jeszcze bardziej. Dlatego zdrowie
i dobre samopoczucie naszych Gości stawiamy na pierwszym miejscu. Przygotowaliśmy specjalną ofertę pobytową, służącą celom leczniczym i poprawie zdrowia, kondycji fizycznej z konsultacją fizjoterapeutyczną i określonymi zabiegami i ćwiczeniami ruchowymi. Oraz pobyty poprawiające kondycję psychiczną i psychoruchową w dobie pandemii, służącą poprawie stanu emocjonalnego i nabyciu skutecznych umiejętności walki ze stresem. Wszystkie przygotowane przez nas prozdrowotne zabiegi, ćwiczenia i zajęcia terapeutyczne mają na celu poprawę formy fizycznej i psychicznej naszych Gości. Aby skorzystać z pobytu wymagana jest konsultacja z fizjoterapeutą lub lekarzem.

Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów: 
📞 +48 690 609 290
➡ hotel@tristan.com.pl

 

 

Lista osób, która może korzystać z usług hotelowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem:

Pacjent, lub opiekunem pacjenta w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (hotel jako instytucja medyczna, lub nocleg w hotelu bliskim szpitala/przychodni, nocleg w celu szczepienia) – w tym celu należy przestawić skierowanie na leczenie lub inny dokument rekomendujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 

Osoba wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą potwierdzający ten fakt.

Członek załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; (wymagane potwierdzenie pisemne) 

Osoba wykonującą pracę lub świadcząca usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, o których mowa w§3 ust.1 pkt 2–4 rozporządzenia; (wymagane pisemne oświadczenie potwierdzające charakter wykonywanej pracy) 

Kierowca wykonujący transport drogowy (wymagane pisemne oświadczenie pracodawcy potwierdzający konieczność odbycia długiej podróży służbowej) 

Członek obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego (wymagane przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające konieczność odbycia podróży) 

Pracownik zarządczy infrastruktury kolejowej zatrudniony na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778); i przedstawiam dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający ten fakt.
(wymagane przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające konieczność odbycia podróży) 

Osoba wykonująca czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021r. poz.11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania (wymagane przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające konieczność odbycia podróży) 

Pracownik podmiotu zapewniającego ciągłość działania infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa (wymagane przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające konieczność odbycia podróży)

Funkcjonariusze lub żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei. Pobyt musi być związany z wykonywaniem zadań służbowych; Konieczne jest przedłożenie legitymacji potwierdzającej pełnioną funkcję, oraz podpisanie oświadczenia o charakterze pobytu.

Osoba wykonująca w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (wymagane przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające konieczność odbycia podróży)

Zawodnik, trener, członek sztabu szkoleniowego, którzy korzystają z usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego (wymagane przedstawienie dokumentu potwierdzającego zasadność pobytu w hotelu – podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową)

Zdający lub osoba uczestnicząca w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (należy przedstawić dokument wystawiony przez dyrekcję szkoły lub innej placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną)

Pełnomocnik procesowy/obrońcą/pełnomocnik stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, przedstawiciel ustawowy, świadek, biegły, tłumacz sądowy. Nocleg wynika z posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy w okolicy miejsca, w którym hotel się znajduje. Nocleg może dotyczyć dzień poprzedzający rozpoczęcie posiedzenie sądu (Należy przedstawić dokument lub oświadczenie potwierdzające fakt odbywanego posiedzenia sądowego) 

Członek komisji dyplomatycznej/urzędów konsularnych/przedstawiciel organizacji międzynarodowych/członek rodziny w/w, posiadacz paszportu dyplomatycznego. Nocleg wynika z wykonywanej oficjalnej funkcji (Należy przedstawić dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt)

Pracownik przedsiębiorstwa realizującego w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), lub pracownik jest pracownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych (wymagane przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające konieczność odbycia podróży)

Żołnierz wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej (wymagane przedstawienie legitymacji służbowe) 

Pracownik cywilny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Ko-lejowego, oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych (konieczne przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę)

Osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami (konieczność przedstawienia dokumentu wystawionego przez pracodawcę, stwierdzającego fakt odbycia podróży lub przedstawienie kopii umowy z podmiotem dla którego dana usługa jest świadczona) 

Pracownik obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych (konieczność przedstawienia dokumentu wystawionego przez pracodawcę lub okazanie kopii umowy z podmiotem dla którego dana usługa jest świadczona)

Osoba bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki i tych nadawców. Konieczne przedstawienie dokumentu wystawionego przez pracodawcę lub kopia umowy współpracy z jednostką publicznej radiofonii i telewizji, lub nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tę jednostkę lub tego nadawcę.

Cudzoziemiec niemogącym kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu (konieczne przedstawienie zaświadczenia). Poprzez cudzoziemca rozumie się osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa/paszportu! 

Pasażer cywilnego statku powietrznego, któremu przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10). Należy okazać dowód wystawiony przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu art 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo lotnicze

Kontroler NIK, którego pobyt  związany jest z wykonywaniem zadań służbowych. Należy okazać legitymację służbową. 

Pracownik Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) – konieczność okazania dokumentu wystawionego przez pracodawcę

Uczestnikiem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających,/ zdającym egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski / osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów i przedstawiam w odniesieniu do uczestników konkursu lub egzaminu, ogłoszenie, o których mowa w §13ust.1 i §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018r. W sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz.U. poz.602 oraz z 2019r. poz.1919), w§11 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019r. W sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. poz.1399 oraz z2020r. Poz. 1904), oraz ogłoszenia i listy, o których mowa w §9 i §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017r. W sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz.U. z 2018r. poz.34), a w odniesieniu do osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu lub egzaminu zaświadczenia wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Osoba świadcząca usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami. Należy przedstawić dokument wystawiony przez pracodawcę , lub pokazać kopię umowy z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy.

– (p.30) Jestem sędzią sportowym, którego obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego/ osobą przeprowadzającą kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U.z2019r. Poz.1872 oraz z2020r. poz.2391); i przedstawiam dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową.

– (p.31) Jestem dziennikarzem, o którym mowa wart.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U.z 2018r. poz.1914), i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza i przedstawiam legitymację prasową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.32) Jestem członkiem komisji, lub zespołu właściwego w sprawach egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osobą zdającą te egzaminy, lub osobą uczestniczącą w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów. I przedstawiam dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych egzaminów, lub w odniesieniu do członków komisji właściwych w sprawach egzaminu komorniczego, adwokackiego, radcowskiego i egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia danego egzaminu, lub w odniesieniu do zdających – dokument wystawiony przez przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej w sprawach tego egzaminu, jego zastępcę lub osobę przez nich upoważnioną albo imienne zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia danego egzaminu;

– (p.33) Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam decyzję kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne.

– (p.34) Jestem członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów. I przedstawiam legitymację służbową. Recepcjonista potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

– (p.35) Jestem uczestnikiem lub osobą zaangażowaną w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt. I przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego.

(p.36) Jestem aplikantem aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej (w zakresie działalności obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, lub inną osobą zaangażowaną w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

(p.37) Jestem zdającym, lub osób uczestniczącym w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. I przedstawiam zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

(p.38) Jestem pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub okręgowej komisji egzaminacyjnej i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. I przedstawiam dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej

(p.39) Jestem zdającym / przeprowadzającym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z2020r. poz.514, z późn. zm.) I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych

(p.40) Jestem osobą ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I przedstawiam zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

(p.41) Jestem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I przedstawiam dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej .

(p.42) Jestem członkiem ekipy filmowej wykonującej czynności lub świadczącej usługi przy produkcji utworu audiowizualnego na planie filmowym. I przedstawiam dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez: a) producenta filmu w rozumieniu art.5pkt6 ustawy z dnia 30czerwca 2005r. O kinematografii (Dz.U. z2021r. poz.257) lub b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art.8ust.1 ustawy z dnia 9listopada 2018r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. z2021r. Poz.198) poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w przedmiocie profesjonalnego charakteru produkcji utworu audiowizualnego lub filmu, realności i liczby dni zdjęciowych oraz czasu niezbędnego do przygotowania planu zdjęciowego .

(p.43a) Jestem osobą o której mowa w art.2 ustawy z dnia 31lipca 1981r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2020r. poz.1637), i nocuję w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem stałego zamieszkania. I tu… nie ma wymogu żadnego dokumentu poświadczającego!

(p.43b) Jestem osobą zapewniającą obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit.a, i czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmuję poza miejscem swojego zamieszkania. I przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego.

(p.44) Jestem zdającym/ opiekunem zdającego / osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności. I przedstawiam dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej

(p.45) Jestem pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego i nocuję w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, czynności zawodowych wykonywanych w ramach zadań państwowej służby geologicznej lub państwowej służby hydrogeologicznej. I przedstawiam legitymację służbową albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności .

(p.46) Jestem uczestnikiem, lub opiekunem uczestnika, organizatorem, lub inną osobą zaangażowaną w przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 i art.22 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U.z 2020r. poz.1327 oraz z2021r. poz.4). Na dowód przedstawiam imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub turnieju i jego opiekunowi.

(p.47) Jestem członkiem składu orzekającego sądu dyscyplinarnego, lub rzecznikiem dyscyplinarnym, obrońcą, pełnomocnikiem strony, lub stroną w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, lub przedstawicielem ustawowym, świadkiem, biegłym oraz tłumaczem, i nocuję w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym. Na dowód okazuję zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu, lub udostępnienie akt sprawy.

(p.48) Jestem gościem będącym pracownikiem organów administracji rządowej i nocuję w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z2020r. poz.224) lub na podstawie przepisów odrębnych i przedstawiam legitymację służbową, imienne polecenie wyjazdu służbowego lub upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych

(p.49) Jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykonującym czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917r. do dnia 31lipca 1990r., określonych w art.53b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.z2021r. Poz.177). I przedstawiam legitymację służbową albo inny dokument wystawiony przez pracodawcę potwierdzający realizację tych czynności.

(p.50) Jestem inspektorem dozoru jądrowego, i nocuję w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Jako dowód okazuję swoją legitymację służbową. Recepcjonista poniżej potwierdza iż taką ważną legitymację okazano.

(p.51) Jestem osobą uczestniczącą w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Na dowód przedstawiam zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie

(p.52) Jestem zdającym lub osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Na dowód przedstawiam zaświadczenie wydane przez organ właściwy do nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub dokument potwierdzający odbycie przez zdającego wymaganego szkolenia wydany przez kierownika jednostki prowadzącej szkolenie

(p.53) Jestem zdającym lub osobą uczestniczącą w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego. Na dowód przedkładam dokument wystawiony przez dyrektora właściwej izby rzemieślniczej

WYBIERZ BEZPIECZNY HOTEL

DALEKO OD MIASTA, SMOGU, TŁUMÓW