Regulamin Hotelu

istotne informacje o naszej działalności

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego kompleksu Tristan Hotel & SPA: we wszystkich punktach usługowych, przestrzeniach ogólnodostępnych hotelu, pokojach i apartamentach hotelowych, pokojach w pensjonacie oraz przestrzeniach ogólnodostępnych pensjonatu. Regulamin obowiązuje również na całym terenie zewnętrznym znajdującym się na posesji przy ulicy Rybackiej 17 (82-110 Kąty Rybackie) będącym integralną częścią Tristan Hotel & SPA.

Każdy Gość jest dla nas bardzo ważny. Dlatego w celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu dla każdego Gościa – prosimy o zapoznanie się z regulaminem hotelowym. Korzystanie z usług Tristan Hotel & SPA oznacza bezwzględną akceptację postanowień niniejszego regulaminu, jak również wszelkich regulaminów dodatkowych, które rozmieszczone są na terenie hotelu.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody oraz opuszczenia hotelu.

 

PARAGRAF 1

 1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy pracownik recepcji ma prawo odmówić świadczenia usługi noclegowej i wydania karty do pokoju hotelowego lub klucza do pensjonatu. W takim przypadku hotel nie zwróci zadatków wpłaconych na poczet rezerwacji.
 2. Na karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis. Na życzenie Gościa pracownik recepcji może wpisać dane meldunkowe samodzielnie z dokumentu tożsamości.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów niniejszego regulaminu przez Gościa.
 4. Pokoje wynajmowane są na doby.
 5. Doba hotelowa (dotyczy również pensjonatu) standardowo trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu, do godziny 12:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych oraz pokojach w pensjonacie, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie na terenie hotelu otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 8. Na terenie hotelu i pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, innych pochodnych w tym również e-papierosów, dymiarek, urządzeń generujących parę oraz używania produktów dymiących, substancji smolących. Złamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą pieniężną w wysokości 1500zł za każdorazowe stwierdzenie złamania zakazu. Hotel zastrzega sobie prawo do roszczenia do naliczenia dodatkowych opłat tytułem strat spowodowanych brakiem możliwości dopuszczenia pokoju do dalszej sprzedaży lub dearomatyzacji pokoju.
 9. Używanie wyrobów, produktów lub urządzeń, wskazanych w pkt. 8 powyżej może spowodować uruchomienie alarmu przeciwpożarowego. Za bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 1500 zł, za wezwanie straży pożarnej.
 10. Płatność za usługę noclegową odbywa się przed rozpoczęciem pobytu. W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju. W przypadku życzenia otwarcia kredytu hotelowego (składanie zamówień na usługi dodatkowych rozliczane podczas wymeldowania) hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub do żądania płatności „z góry”.

 

PARAGRAF 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności pokoju.
 2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu wedle cen publicznych aktualnych na dany dzień. Niezależnie od w/w sytuacji, pobyt nie może być kontynuowany na kolejną dobę jeśli pokój jest już zarezerwowany przez innego Gościa a zamiana pokoju nie jest możliwa.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, jednak nie później niż do godziny 22:00 bieżącego dnia.
 5. Integralną częścią regulaminu hotelowego jest regulamin rezerwacji i anulacji, dostępny na stronie internetowej https://tristan.com.pl/regulamin-rezerwacji-i-anulacji/.

 

PARAGRAF 3

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w Recepcji. Wszelkie reklamacje muszą być sporządzone w formie pisemnej.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pokoju (usterka, problem z czystością itd.) należy je natychmiast po stwierdzeniu zgłosić do recepcji hotelu.
 3. Ze względów ekologicznych, pokoje hotelowe będą odświeżane co drugą dobę. Mając jednak na względzie komfort wypoczynku Gościa, pokoje mogą być odświeżane codziennie w trakcie pobytu – życzenie odświeżania pokoju prosimy zgłosić najpóźniej do godziny 12:00 lub umieścić zawieszkę na klamce pokoi hotelowych.
 4. Pensjonat nie podlega pod kategoryzację hotelową. Klimat miejsca oraz pokoje charakteryzują się niższym standardem — różnią się wystrojem, nie są wyposażone w klimatyzację. Na wyposażeniu pokoju nie ma szlafroków i suszarek (suszarki są dostępne na życzenie w recepcji hotelowej), pokoje nie są odświeżane w trakcie pobytu.

 

PARAGRAF 4

 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:
  a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  b) budzenie o określonej godzinie;
  c) przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu; przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).
 2. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotów do depozytu:
  a) Bezpieczne przechowanie nie jest możliwe (np. zajmują za dużo miejsca)
  b) Przedmioty mogą zagrażać bezpieczeństwu lub życiu |
  c) Przedmioty są (w ocenie subiektywnej) niebezpieczne (np. broń)
  d) Przedmioty, które nie są odpowiednio zabezpieczone (np. płyn w nieszczelnym opakowaniu)
  e) W ocenie pracownika, przedmiot przekazywany do depozytu ma zbyt dużą wartość (np. sztabki złota, dzieło sztuki, które Gość szacuje na bardzo dużo pieniędzy, opracowania naukowe, papiery wartościowe itd.)

 

PARAGRAF 5

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Na terenie całego hotelu (z wyłączeniem pokoi i apartamentów), obowiązuje zakaz spożywania własnej żywności, napojów i alkoholu. Za złamanie postanowienia niniejszego punktu, hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia kwotą w wysokości 500zł za każdorazowe stwierdzenie naruszenia niniejszego zakazu.

 

PARAGRAF 6

 1. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 2. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną w równowartości zakupu towaru, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych. Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty jeśli powstałe straty doprowadziły do długotrwałego wyłączenia pokoju ze sprzedaży co naraziło hotel na dodatkowe straty w postaci utraconego przychodu.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa dodatkowymi kosztami sprzątania w przypadku powstania znaczących zabrudzeń w pokoju hotelowym lub przestrzeni wspólnej, które powstały z jego winy, a które wykraczają poza standardową usługę sprzątania. Minimalna opłata za ponadprogramowe sprzątanie wynosi 100zł.
 5. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu (szczególnie, jeśli szkoda nie wynikała z jego winy).
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

 

PARAGRAF 7

 1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne.